Bestyrelsens rolle som sparringspartner

admin Advisory Board, Bestyrelse

Mange bestyrelser har fokus på deres formelle ansvar, men imødekommer ikke ledelsens behov for at have en sparringspartner, som kan bruges som sounding board i forhold til strategiske og forretningsmæssige udfordringer.

Behov for ledelsessparring

Mange ejerledere og administrerende direktører kan ofte føle, at de er ensomme i deres position. I modsætning til medarbejdere og ledere i organisationen har de ikke en chef, de kan gå til og tale om stort og småt – om såvel personlige som strategiske udfordringer

Der er flere løsninger til denne problemstilling, men fællesnævneren er, at ejerlederen eller den administrerende direktør har behov for en form for ledelsessparring. Det kan være i form af en decideret 1:1 ledelsessparring med en konsulent/coach eller ved at benytte sin bestyrelse – hvis man har en sådan.

Bestyrelsens ansvar

Der har historisk været stor fokus på bestyrelsens formelle ansvar i Selskabslovens § 115 om bl.a. bogføring og regnskabsaflæggelse; risikostyring og interne kontroller; selskabets finansielle forhold, direktionens hverv og ansættelse af direktionen samt kapitalberedskab, dvs meget fokus på kontrol og det bagudskuende. Men en bestyrelse skal gøre væsentligt mere end det.

Derfor har vi gennem de seneste år set et paradigmeskifte, hvor bestyrelsen er gået fra at være et kontrollerende organ til at være mere værdiskabende – med fokus på sparring og relevante kompetencer. Denne transformation er bl.a. drevet af, at ejerlederne og de administrerende direktører ønsker, at bestyrelsen bliver den udefra komne sparringspartner, som de sammen med kan sætte deres kompas efter. Overordnet set er det bestyrelsesformandens ansvar, men med en bred sammensætning af kompetencer, vil det i praksis ske sammen med de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens eksekveringsansvar og det værdiskabende element

For at ejerlederen kan få den relevante og efterspurgte værdi af en bestyrelse, er det vigtigt, at der etableres et fortroligt forhold mellem bestyrelse og ejerleder samt at man får etableret en bestyrelse, der har de relevante kompetencer – både fagligt og personligt. Det er derfor helt fundamentalt, at man får rekrutteret/udviklet de kompetencer, der kan bidrage til at forløse den enkelte virksomheds strategiske muligheder eller afbøde de strategiske trusler. I øjeblikket er der stor fokus på at bringe kompetencer som digitalisering, internationalisering og vækst i spil, men der bør ligeledes fokuseres på andre kompetencer, som kan sikre den fornødne kompetencemæssige diversitet i bestyrelsen – som eksempelvis bæredygtighed og HR. Kompetencerne bør understøttes af en generel fokus på diversitet i form af eksempelvis køn, alder, uddannelse og nationalitet.

Selvindsigt og behovet for sparring

Lige så mange virksomheder, der er, lige så mange årsager er der til, at man beslutter sig for at blive selvstændig – man kan eksempelvis have arvet sin virksomhed, man kan have udnyttet sine kreative kompetencer og ønsker om at være selvstændig og man kan have startet op efter en afskedigelse. Som ejerleder/administrerende direktør er der en risiko for, at man ikke løbende udvikler sin egen selvindsigt i kraft af at ens primære kontakter er ansatte, der ikke nødvendigvis ønsker at bidrage til at ændre ejerens opfattelse. Man har måske gennem mange år været den, der træffer alle beslutninger i selskabet – væsentlige såvel som uvæsentlige. Det stiller derfor store krav til ejerlederen/den administrerende direktør om at udvikle en tilstrækkelig selvindsigt til, at man kan se værdien i, at en aktiv involvering og sparring fra en bestyrelse kan være værdiskabende. Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at de fleste ledere faktisk værdsætter at blive inspireret og få energi fra kvalificeret sparring fra en aktiv bestyrelse.

Bestyrelsens kvalificerede sparring

Denne sparring kan på mange måder sammenlignes med en form for mentorskab, som man kender fra sportens verden, hvor man opererer på lang sigt og med en høj grad af vedholdenhed. Som bestyrelse og ikke mindst som bestyrelsesformand skal du støtte og stimulere ejerlederen til at levere den bedst mulige performance.

7 gode råd

En god – sparrende – bestyrelse hjælper eksempelvis ved, at:

  • Opmuntre ejerlederen/den administrerende direktør med fokus på, at VI sammen leverer dette og hint
  • Give oprigtig feedback – både positiv og negativ
  • Stimulere med nye synspunkter, ideer og perspektiver
  • Hjælpe med at fokusere på det essentielle – i mange tilfælde er det ejerlederen og/eller få nøglepersoner, der står for eksekveringen
  • Benytte sig selv i situationen og give personlige input – ofte baseret på egen erfaring
  • Være nysgerrige og genuint interesserede i ejerlederens/den administrerende direktørs og virksomhedens forhold
  • Sikre, at den røde tråd bevares, så de planlagte aktiviteter hænger sammen med visionen.

Skrevet af

Peter Agergaard

Partner i BB3