En pludselig og uventet konkurs !

admin Risiko

 

 

 

En avisartikel om en pludselig og uventet konkurs der ramte en Sjællandsk Produktions skole, fik mig til at tænke på, at det må være noget af det værste man kan komme ud for som bestyrelsesmedlem.

Som bestyrelsesmedlem må den første tanke være, om bestyrelsen har levet op til sine pligter i selskabslovens § 115 og om bestyrelsen har gjort hvad den skulle for, at  foretage en vurdering af den økonomiske situation og sikring af et forsvarligt kapitalberedskab og likviditet.

Så jeg ville egentlig gerne lave en guide, der kan hjælpe de bestyrelsesmedlemmer på vej, som ikke nødvendigvis har stor økonomisk forståelse når regnskaber, budgetter likviditet m.m. er på dagsorden og derfor naturligt læner sig op af dem som ”bør have styr på økonomien”.

Men jeg synes ikke det er muligt, at lave en udtømmende liste, men lad mig alligevel komme med mit bud på, hvad jeg synes der er vigtigt:

 

Regnskabet

Indledningsvis skal du forholde dig til hvordan virksomheden aflægger regnskab. Afhængig af virksomhedens størrelse kan den vælge en virkelig ”light” version hvor revisor har ydet assistance med opsætning af regnskabet, til et urevideret regnskab, et urevideret regnskab med udvidet regnskabsgennemgang, til et revideret regnskab.

De forskellige varianter dækker over ingen kontrol, til, at revisor har gennemført betryggende kontrollerer, afstemt regnskabet og med sin underskrift har erklæret, at regnskabet retvisende.

Der er en grund til bankerne er ekstra kritiske når der ikke aflægges revideret regnskab, så det kan du også godt tillade dig at være.

 

Koncernstruktur og intern handel

Nogle virksomheder har meget komplekse koncernstrukturer med mange selskaber, forskellige aktiviteter og i værste fald forskellige datoer for afslutning af årsregnskaberne.

Udover disse koncerner kan være svære at overskue, så medfører de en særlig risiko for intern handel mellem selskaberne, interne avancer og en opskruning af lagerværdier – stil spørgsmål til du forstår koncernen, baggrund for strukturen, afdæk om der er samhandel mellem koncernselskaberne. Ellers er det bedste råd at få virksomhedens revisor til, at udfærdige et revideret koncernregnskab.

 

Igangværende arbejder

Særligt virksomheder indenfor entreprenør branchen og virksomheder med længere ordreproduktion har igangværende arbejder, det er der som sådan ikke noget galt i, men du skal forholde dig til virksomhedens principper for værdiansættelse af igangværende arbejder. En fejlagtig værdiansættelse af igangværende arbejder eller en tvist med kunden om værdien af det udførte arbejde, kan flytte markant på selskabets reelle indtjening, kapitalforhold og forventet likviditets indgang. Dette er et område som har medført mange uforudsete konkurser igennem årene.

 

Lagerværdier

Forhold dig til størrelsen af lageret og spørg til selskabets principper for opgørelsen. Du skal have særlig fokus på svært omsættelige varer og skal derfor kende virksomhedens politik for nedskrivning af ukurans.

Er varelageret stort, så få indblik i lagerliste opdelt i varegrupper og liggetider, via den får du god viden om gamle vare der ligger på lager og som dermed kan udgøre en risiko for større og pludselige nedskrivninger.

 

Afskrivningsprincipper

Hvor lang tid afskriver virksomheden sine anlægsaktiver over og er afskrivningsperioden forsvarlig.

I nogle industrier går den teknologiske udvikling så stærk, at nyanskaffelser eller udviklingsomkostninger sagtens kan være forældet efter få år – derfor er det ikke uvæsentligt om der straks afskrives, eller afskrivningen trækkes udover en årrække.

Hvis aktivet ikke kan skabe værdi om 3 år, så skal nok ikke afskrives over de næste 5 år.

 

Finansieringsstruktur

Giver den valgte finansieringsstruktur mulighed for, at overholde betaling af gælden i takt med den forfalder.

Forhold dig til sammenhæng mellem virksomhedens anlægs og omsætningsaktiver og hvordan anlægsaktiverne er finansieret. Har virksomheden betydelige anlægsaktiver, så skal de også være finasieret med langfristet gæld. Spørg til vilkårene på den lange gæld, f.eks. løbetid, er den med variabel eller fast rente og lånets opsigelsesvilkår.

Herudover skal du sikre dig, at virksomheden har likviditet eller kreditrammer til rådighed, der kan sikre betaling af den korte gæld. Spørg til aftalen med banken, er kreditter genforhandlet, hvor lang er aftalen, har bankens stillet særlige krav til f.eks. afvikling, flere sikkerheder, eller øget rente, så kan det være faresignaler du bør undersøge nærmere.

 

Budget

Du har i selskabslovens §115 en pligt til at forholde dig til, om virksomheden har tilstrækkelig likviditet.

Virksomheden kan selvfølgelig være så økonomisk stærk, at likviditet ikke er et risikoområde, men for langt de fleste virksomheder vil man ikke kunne forholde sig til spørgsmålet hvis ikke der er udarbejder et drift, status og likviditetsbudget – så udarbejder virksomheden ikke budgetter, så bør du stille krav om det, ellers kan du og direktionen få svært ved at tage stilling til om virksomhedens kapitalberedskab er tilstrækkelig.

 

Generelt

En ting er, at have styr på virksomhedens økonomi. Men generelt bør du sikre, at bestyrelsen en gang om året gennemgår virksomhedens væsentligste risikoområder og har en politik for hvordan risici afdækkes, f.eks. indenfor kreditpolitik til kunder, valutarisiko, leverandør risiko, renterisiko/følsomhed og forsikringsforhold. Manglende risikoafdækning eller risici der ikke er identificeret udgør også en risiko for pludselige økonomiske problemer.

 

Så de 8 gode råd herfra er:

  • Stil spørgsmål til du forstår og er tryg – der findes ikke dumme spørgsmål, kun uforståelig svar
  • Stil krav til kvalitet af den løbende regnskabsrapportering, den må ikke afvige markant fra de årsregnskaber du bliver præsenteret for
  • Har virksomheden ikke et revideret regnskaber, så vær ekstra på vagt, er du utryg så forlang der udarbejdes et revideret regnskab
  • Tilgå regnskabsaflæggelse ud fra et forsigtigheds princip
  • Forstå virksomhedens risici og søg dem afdækket bedste muligt
  • Brug din sunde fornuft og følg din mavefornemmelse
  • Egenkapital er ikke nok, mangel på likviditet er en meget større udfordring – sørg for der er udarbejdet budgetter så ledelsen kan sikre selskabets likviditet i god tid.
  • Brug dine bestyrelseskollegaer og revisor som sparringspartnere

 

Skrevet af:
Rene Lund Sørensen
Partner i BB3